Pravidla pro podání oznámení

ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznamovatel

Oznamovatelem je každý zaměstnanec nebo fyzická osoba, která se v souvislosti s výkonem práce, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže pro/u Zoeller Systems s.r.o. dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje příslušný právní předpis, a tuto skutečnost hodlá oznámit či oznámila Zoeller Systems s.r.o. Od osob neuvedených v předchozí větě Zoeller Systems s.r.o. oznámení nepřijímá.

Komu lze oznámení podat

Příjmem oznámení byly pověřeny příslušné osoby, a to:

  • Radka Antošová, vedoucí personálního oddělení, tel.: 323 619 041
  • Ing. Tatiana Jaššová, ISO specialista, tel.: 737 030 631

Společná e-mailová adresa pro příjem oznámení zní následovně: oznameni@zoeller.cz

Způsoby podání oznámení

Písemně:

  • na adresu Říčany, Rooseveltova 1500, 251 01 (na této adrese se vedle personálního oddělení nachází schránka přímo určená pro podání oznámení), případně
  • na e-mailovou adresu uvedenou výše.

Na obálku/do předmětu e-mailu, prosím, uveďte „Oznámení“. Za účelem další komunikace s Vámi, prosím, uveďte Vaše jméno, příjmení a datum narození, případně jiné údaje prokazující Vaši totožnost.

Ústně:

  • telefonicky na kontakty uvedených příslušných osob, případně
  • osobně – v případě zájmu o tento způsob podání oznámení, prosím, kontaktujte jednu z příslušných osob způsobem uvedeným výše.

O ústním oznámení se pořídí zvuková nahrávka nebo záznam, přičemž zvukovou nahrávku je možné pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. K oběma způsobům záznamu podání ústního oznámení se oznamovatel může vyjádřit.

Doplňující informace

Zoeller Systems s.r.o. je povinna Vaše oznámení přijmout a o jeho přijetí Vás do sedmi kalendářních dnů informovat. Následně bude Vaše oznámení prošetřeno a nejpozději do 30 dnů od jeho přijetí budete o výsledku šetření informován/a. U skutkově nebo právně složitých případů lze lhůtu uvedenou v předchozí větě prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a jeho důvodech musí být oznamovatel informován před uplynutím lhůty.

Komu jinému lze oznámení podat

Oznámení lze učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.